Search Magazine 2nd Chronicle 2014


Calle has been a contributor in the best sailing Magazine in Scandinavia since 2012.

Google translate english below.

Ni som läser Search känner till att vi rullade in en SeaCart 26 trimaran i en 40 fots container med poste restante St. Maarten. Som njutningskappseglare är det svårt att slå förhållandena i Västindien och Heineken Regattan erbjuder 27 grader ’’plus’’ i luft och vatten, 18–36 knop vind i princip varje dag, platt vatten bakom öar och 2–3m brytande sjö vid uppgrundningar där Atlanten tar vid. Här får man intensiva kryssupplevelser; helt plötsligt befinner sig hela båten i luften och landar längst ner i vågdalen för att sedan klättra upp på nästa vägg. Här ligger man och bränner i 20+ knop fart i för flerskrov alltid lika intressanta 110–130 grader infallsvinkel på vinden (true wind angle) i jättevågor. Ska jag lova eller falla? Besluten måste fattas direkt och intuitivt.

Det gäller att ha en tuff båt som kan ta brutal misshandel våg efter våg, dag efter dag utan att gå sönder. Har man det, och tycker det är okej att vara blöt några timmar, är det här så nära paradiset man kan komma. Fördelen med flerskrov när man seglar 20–40nm navigationsbanor är hög fart. För att segla snabbare måste man segla motsvarande TP52 och ha en budget (för ett race) som närmar sig ett inköp av en SeaCart 26, ’’food for thought’’. Farten gör att du får segla sköna distansbanor under några intensiva timmar och komma iland i god tid för en sen lunch och sköna bad. Du får tid att umgås och uppleva kulturen – något som inte bara uppskattas av oss långväga besökare. Hanteringsmässigt fick vår lilla tremannabesättning en intensiv seglingsupplevelse och många fantastiska minnen. Resultatmässigt speglade vårt mätetal inte verkligheten så ansvariga håller på med justeringar inför nästa regatta. Med två Fortressankare i aluminium kunde vi sova gott på nätterna. Det större ankaret tar kraften från vinden (vi ankrar med aktern mot vinden), det mindre i stäven förhindrar att båten seglar omkring och vrider loss det stora.

Det slog mig häromdagen att formatet på många utlandsregattor jag besökt är väldigt sympatiskt organiserat. Tävlings-, charter- och cruisingbåtar är inbjudna, enskrov som flerskrov. Man seglar längre navigeringsbanor runt fasta objekt och ett fåtal utlagda bojar. Ett race per dag som sträcker sig mellan 16–40nm. Man kör två startområden; ett för racingbåtar (enskrov och flerskrov) och ett för charterklasser ’’cruising utan spinnaker’’ (enskrov och flerskrov). Racingklasser seglar längre banor än charterklasserna så separationen sker naturligt. Antalet seglingsdagar varierar mellan tre till sex och man utgår oftast från samma ort alternativt olika orter på samma ö. Oavsett nivå på seglarna och ekipagen finns det en klass att delta i. Toppensmart då tävlingen maximerar antalet anmälda båtar och besättningar. Sponsormotivationen ökar och organisationen får en minimal ban-, start- och resultathantering.

Cowes Week, Heineken Regatta, Antigua Sail Week, Voiles de st Barth är några exempel. Kanske ett regattaformat vi kan lansera här hemma? Vi gör det i princip redan med Lidingö runt, Tjörn runt, Ornö runt och Gotland runt. Mytomspunna Archipalago raid var ett galet race med kluriga navigeringsbanor. 2008 körde vi med hjälp av KSSS en blandning av banrace och coastal navigational racing under ’’SeaCart 30 Race Week’’. Det blev en braksuccé. Marknadsföring av en ort genom en kappsegling kan bevisligen ge fina intäktsströmmar. Heineken har sponsrat regattan i 34 år och anser helt klart att deras engagemang ger toppenbra ROI (return of investment). Ortens företag och invånare står bakom för att locka fler turister och seglare som i sin tur genererar intäkter till den gemensamma ekonomin. Kanske något vi borde utveckla mer på hemmaplan? Mer om racen i Västindien framöver.

Download chronicle pdf – Click here.

Google Translate to English (Not close to perfect :-);
Those of you who read Search knows that we rolled a SeaCart 26 trimaran into a 40 foot container with poste restante St. Maarten. As pleasure sailor it’s hard to beat the features of the Caribbean and the Heineken Regatta. It offers you 27 degrees ‘‘plus’’ in air and water, 18–36 knots breeze practically every day, flat water behind islands and 2–3m swell at the shoals where the Atlantic takes over. Here you get intense cross experiences; suddenly you find yourself and the whole boat in the air and lands at the bottom of the wave and then climb up the next. Here you burn around in 20+ knots speed in for a multihull always interesting 110–130 degree angle of incidence of the wind (true wind angle) in giant waves. Should I head up or steer lower? Decisions must be directly and intuitive.

You have to have a tough boat that can take brutal beatings wave after wave, day after day without going broke. If you have it, and think it’s okay to be soaked for a few hours, this is as close to paradise as you can get . The advantage of multi- hull when sailing 20–40nm navigation courses is high speed. To fly faster you have to sail corresponding TP52 and have a budget ( for a race ) that approaches a purchase of a SeaCart 26, ‘‘food for thought’’. The speed means you get to sail comfortable distance courses for a few intense hours and come ashore in time for a late lunch and bathing. You get time to hang out and experience the culture – something that is not only appreciated by us visitors from afar. Handling -wise, got our little three-man crew of an intense sailing experience and many great memories. In terms of results mirrored our metrics not reality so liable doing adjustments for the next regatta. With two Fortress Anchors Aluminum we could sleep well at nights. The major anchor takes the force of the wind (we anchor stern to the wind) , the smaller the bow prevents the boat sails around and turn it loose big.

It struck me the other day that the format of many international regattas I have visited are very sympathetic organized. Racing , charter and cruising yachts are invited, Monohull as multihull. Sailing anymore navigation paths around fixed objects and a few outsourced buoys. A race per day ranging between 16–40nm . Man running two starting areas; one for racing boats (Monohull and multihull) and a charter classes ‘‘cruising without spinnaker’’ (Monohull and multihull). Racing Classes sail longer courses than charter classes so separation occurs naturally. The number of sailing days varies from three to six, and it often starts from the same locality or alternatively different locations on the same island Whatever the level of sailors and crews, there is a class to participate in. Top Smart when the competition maximizes the number of registered boats and crews. Sponsor motivation increases and the organization receives a minimal track, start and result handling.

Cowes Week, Heineken Regatta, Antigua Sail Week, the Voiles de st Barth are some examples. Maybe a regatta format we can launch this at home? We do it basically already with Lidingö around, Tjorn around , Ornö around and around Gotland. Mythical Archipalago raid was a crazy race with tricky navigation paths. 2008 we drove through KSSS a mixture of banrace and coastal navigational racing under ‘‘SeaCart 30 Race Week’’. It became a smash hit. Marketing the city through a race can demonstrably provide great revenue streams. Heineken has sponsored the regatta for 34 years and clearly considers their involvement adds hype ROI (return of investment). Overview businesses and residents stand behind to attract more tourists and sailors who in turn generate revenue for the common economy. Maybe something we should develop more at home? More about the race in the Caribbean in the next chronicle.

//Calle Hennix

SEARCH MAGAZINE #2 2014 / Link to Search Magazine

Added 2014-05-08 at 9:26
Categories: Articles, News, Press Releases
May
08